bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wprowadzenie aktualnych uchwał.

Statut GZO

Statut Gminnego Zespołu Oświaty został przyjęty Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr V/11/20111 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni (plik do pobrania na dole strony).

STATUT
Gminnego Zespołu Oświaty
w Rząśni


§ 1

1. Gminny Zespół Oświaty zwany dalej „zespołem” jest jednostką organizacyjną Gminy Rząśnia powołany Uchwałą nr XXXIV/7/98 Rady Gminy w Rząśni z dnia 26 lutego 1998 roku.
2. Siedzibą zespołu jest lokal w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego znajdujący się przy ul. 1 Maja 16.
3. Zespół nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

Zespół działa, stosując obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami).
4. Statut Gminy Rząśnia.

§ 3

1. Celem działalności zespołu jest kompleksowe wykonywanie obsługi ekonomiczno – administracyjnej placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina.
2. Obsługą zespołu objęte są następujące placówki:
1) Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej;
2) Szkoła Podstawowa w Broszęcinie;
3) Szkoła Podstawowa w Stróży;
4) Szkoła Podstawowa w Zielęcinie;
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni;
6) Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.
3. Zespół realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami szkół, korzystając z wydzielonego budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

§ 4

1. Zespół jest jednostką budżetową podległą Radzie Gminy w Rząśni.
2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).
3. Zespół i obsługiwane jednostki posiadają wyodrębnione plany jednostkowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Gminnym Zespołem Oświaty zarządza Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Wójt, jako organ prowadzący szkoły, których obsługa powierzona została zespołowi:
1) Powołuje i odwołuje kierownika.
2) Zatwierdza regulamin organizacyjny zespołu.
3) Zatwierdza na wniosek kierownika jednostkowe plany dochodów i wydatków:
1) zespołu,
2) przedszkola,
3) szkół podstawowych,
4) gimnazjum.

§ 6

1. Zespół używa podłużnych stempli z napisami:

1) GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
98-332 Rząśnia
tel. 044/631-71-26

2) GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
98-332 Rząśnia
pow. pajęczański, woj., łódzkie
NIP 769-16-82-654, Regon 590384615
tel. 044/631-71-26

2. Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu „GZO”.


§ 7

Zespół realizuje zadania określone obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności:
1. Prowadzi obsługę administracyjno-gospodarczą szkół i przedszkola.
2. Organizuje i obsługuje zaopatrzenie oraz remonty obiektów szkolnych.
3. Prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół.
4. Organizuje wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zespołu oraz podległych placówek oświatowych.
5. Ewidencjonuje dane o zatrudnieniu i wydatki osobowego funduszu płac.
6. Gromadzi i sporządza wymagane sprawozdania.
7. Opracowuje projekty planów dochodów i wydatków budżetowych i poza budżetowych w zakresie oświaty.
8. Organizuje inwentaryzację składników majątkowych stanowiących mienie szkół.
9. Tworzy warunki do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej
w szkołach.
10. Administruje funduszem świadczeń socjalnych.
11. Organizuje i nadzoruje dowożenie uczniów do szkół.
12. Organizuje przeglądy techniczne obiektów szkolnych oraz urządzeń przeciwpożarowych.
13. Nadzoruje nad zapewnieniem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach.
14. Dokonuje kontroli wewnętrznych w podległych mu placówkach.
15. Wykonuje inne zadania z zakresu oświaty wynikające z przepisów nakładających obowiązki na organ prowadzący.

§ 8

1. Szczegółową organizację wewnętrzną zespołu określa regulamin organizacyjny.
2. Kierownik zespołu na podstawie regulaminu określa zasady czynności dla pracowników oraz ustala zasady obiegu dokumentów.

Plik do pobrania:

- Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr V/11/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.Opublikował: Jolanta Waszak
Publikacja dnia: 03.02.2014
Podpisał: Jolanta Waszak
Dokument z dnia: 03.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 193